Privacy statement Psychotraumacentrum Haarlem

Psychotraumacentrum Haarlem, gevestigd te Haarlem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71866752, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Psychotraumacentrum Haarlem met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).
1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychotraumacentrum Haarlem persoonsgegevens verwerkt:

 • (potentiële) patiënten;
 • bezoekers aan de praktijk van Psychotraumacentrum Haarlem;
 • bezoekers van de website Psychotraumacentrum Haarlem;
 • deelnemers aan bijeenkomsten van Psychotraumacentrum Haarlem;
 • sollicitanten;
 • alle overige personen die met Psychotraumacentrum Haarlem contact opnemen of van wie Psychotraumacentrum Haarlem persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers

2. Verwerking van persoonsgegevens

Psychotraumacentrum Haarlem verwerkt persoonsgegevens die:

 • een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 • met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 • tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Psychotraumacentrum Haarlem zijn gegevens gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 • door videobeelden tijdens behandeling (in het kader van de behandeling of supervisie/ intervisie therapeut) zijn opgenomen en worden opgeslagen tot de eerstvolgende (intervisie- of supervisie-)bijeenkomst waar deze beelden worden gebruikt. Daarna worden de opnames vernietigd.

3.  Doeleinden verwerking

Psychotraumacentrum Haarlem verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 • het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 • het verbeteren van de praktijkwebsites Psychotraumacentrum Haarlem;
 • het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 • het beschermen van vertrouwelijke gegevens
 • het verbeteren van de behandeling door supervisie/ intervisie waarbij de video-opnames van de sessie worden gebruikt.

4. Rechtsgrond

Psychotraumacentrum Haarlem verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 • uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 • een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers

Psychotraumacentrum Haarlem kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychotraumacentrum Haarlem persoonsgegevens verwerken. Psychotraumacentrum Haarlem sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Psychotraumacentrum Haarlem deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psychotraumacentrum Haarlem deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER

Psychotraumacentrum Haarlem geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychotraumacentrum Haarlem ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 8. Bewaren van gegevens

Psychotraumacentrum Haarlem bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychotraumacentrum Haarlem hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 • (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 • gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-) administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 • gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 • bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijzigingen privacystatement

Psychotraumacentrum Haarlem kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Psychotraumacentrum Haarlem gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Psychotraumacentrum Haarlem te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psychotraumacentrum Haarlem door een e-mailbericht te sturen naar info@psychotraumacentrum-haarlem.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychotraumacentrum Haarlem persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Psychotraumacentrum Haarlem door een e-mailbericht te sturen naar info@psychotraumacentrum-haarlem.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).